Go to Top

藥材資料表

麻黃

藥材簡介

藥材名稱 │ 麻黃
藥材異名 │
藥材學名 │ Ephedra sinica Stapf
藥用部位 │
藥材性味 │ 味辛、微苦,性溫
藥材歸經 │ 肺、膀胱經
藥材效用 │ 發汗散寒,宣肺平喘,利水消腫

藥材產地

山西、新疆、內蒙