Go to Top

藥材資料表

檳榔

藥材簡介

藥材名稱 │ 檳榔
藥材異名 │
藥材學名 │ Areca catechu L.
藥用部位 │ 成熟種子
藥材性味 │ 味苦、辛,性溫
藥材歸經 │ 胃、大腸經
藥材效用 │ 殺虫,破積,下氣,行水

藥材產地

海南島、福建、雲南、廣西、台灣