Go to Top

藥材資料表

延胡索

藥材簡介

藥材名稱 │ 延胡索
藥材異名 │
藥材學名 │ Corydalis yanhusuo W. T. Wang
藥用部位 │ 塊莖
藥材性味 │ 味辛、苦,性溫
藥材歸經 │ 肝、脾經
藥材效用 │ 活血,散瘀,理氣,止痛

藥材產地

浙江、湖南、湖北、江蘇