Go to Top

藥材資料表

茯神

藥材簡介

藥材名稱 │ 茯神
藥材異名 │
藥材學名 │ Poria cocos Wolf
藥用部位 │ 菌核抱有松根者
藥材性味 │ 味甘、淡,性平
藥材歸經 │ 心、脾經
藥材效用 │ 寧心、安神、利水

藥材產地

雲南、安徽、湖北、河南