Go to Top

藥材資料表

生薑皮

藥材簡介

藥材名稱 │ 生薑皮
藥材異名 │
藥材學名 │ Zingiber officinale Roscoe
藥用部位 │ 外皮
藥材性味 │ 味辛,性涼
藥材歸經 │ 肺、胃、脾經
藥材效用 │ 利水消腫

藥材產地

各地