Go to Top

藥材資料表

兒茶

藥材簡介

藥材名稱 │ 兒茶
藥材異名 │
藥材學名 │

Acacia catechu (L.) Willd.

藥用部位 │ 去皮枝、幹的乾燥煎膏
藥材性味 │ 味苦、澀,性涼
藥材歸經 │ 心、肺經
藥材效用 │ 活血療傷,止血生肌,收濕斂瘡,清肺化痰

藥材產地

雲南、廣西