Go to Top

藥材資料表

浮小麥

藥材簡介

藥材名稱 │ 浮小麥
藥材異名 │
藥材學名 │ Triticum aestivum L.
藥用部位 │ 末成熟的穎果
藥材性味 │ 味甘,性涼
藥材歸經 │ 心經
藥材效用 │ 益氣,除熱,收斂止汗

藥材產地

各地